Komunikat ws. obsługi petentów od 01.06.2020 br.

     

Szanowni Państwo!
W związku ze stopniowym znoszeniem ograniczeń związanych z koronawirusem SARS-CoV-2 uprzejmie informujemy, że Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Tarnobrzega z siedzibą przy ul. Kościuszki30 w Tarnobrzegu, przywraca od 1 czerwca br. bezpośrednią obsługę petenta z zachowaniem obowiązujących reżimów sanitarnych.

Bezpośrednia obsługa petentów odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w godz. od 8:30 do 14:00.

Zostaje jednak podtrzymany wymóg wcześniejszego uzgodnienia terminu załatwienia sprawy w Urzędzie za pośrednictwem telefonu lub e-maila.
Jednocześnie w dalszym ciągu zachęcamy Petentów PINB dla miasta Tarnobrzega do załatwiania swoich spraw bez konieczności osobistej wizyty w Urzędzie, korzystając z możliwości innych kanałów komunikacji takich jak: telefon, e-mail, ePUAP, poczta tradycyjna.
Petentów załatwiających sprawy w Urzędzie prosimy o dostosowanie się do zasad bezpieczeństwa zdrowotnego, a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów chorobowych prosimy o nieprzychodzenie do Urzędu i przełożenie wizyty na inny termin.
Ze względu na stan epidemii przyjmowanie Petentów odbywać się będzie wyłącznie po uprzednim telefonicznym lub mailowym ustaleniu terminu wizyty, o wyznaczonej godzinie przyjęcia.

Prosimy o przybycie na 5 minut przed wyznaczoną godziną wizyty i oczekiwanie przed wejściem do lokalu inspektoratu.
Wizyty interesantów umawiamy telefonicznie na konkretny dzień i godzinę. Podczas rozmowy prosimy o podanie celu wizyty i informacji niezbędnych w sprawie (numeru sprawy) oraz numeru telefonu kontaktowego.

Na umówione spotkanie zapraszamy Państwa osobiście. Umówionym osobom nie mogą towarzyszyć inne osoby,                  w tym pełnomocnicy czy członkowie rodziny. W przypadku osób chorych, z niepełnosprawnościami, niesamodzielnych, itp. na spotkanie zamiast strony powinien zapisać się wyłącznie pełnomocnik.

Czas trwania spotkania uzgadniamy podczas rozmowy telefonicznej, lecz wynosi on maksymalnie 1 godzinę.

W przypadku spóźnienia pracownik przyjmujący interesanta może spotkanie skrócić lub przełożyć na inny dzień. Niestawienie się na wizytę o ustalonej godzinie powoduje anulowanie wizyty i konieczność ponownej rejestracji nowej wizyty. Prosimy o zabranie ze sobą na spotkanie własnego długopisu
Prosimy o kontakt telefoniczny do godziny 12.00 w celu umówienia wizyty na kolejne dni.

Petenci w trakcie wizyty w Urzędzie są zobowiązani do:
• zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego oraz odsłonięcia twarzy w celu identyfikacji na wniosek pracownika Urzędu,
• dezynfekcji rąk po wejściu do lokalu Urzędu, w którym dostępny jest dozownik z płynem do dezynfekcji,
• zachowania dystansu 2 metrów od innych osób przed i w budynku.
Bezpośrednia obsługa petentów będzie się odbywać na I piętrze budynku, na stanowisku możliwa jest obsługa tylko jednej osoby.
Klienci we wszystkich sprawach prowadzonych przez Inspektorat mogą przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

Telefon, Fax.: 15 822 68 64       e-mail: pinbmt@interia.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza https://epuap.gov.pl

WAŻNE!
• osób nieumówionych nie przyjmujemy,
• decyzję o przyjęciu klienta podejmuje pracownik, który poprowadzi spotkanie,
• przyjmujemy interesantów wyłącznie w celu udostępnienia akt sprawy; wyjaśnienia dotyczące prowadzonych spraw będą udzielane jedynie telefonicznie, pisemnie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
• umożliwiamy wizytę w Urzędzie tylko osobom zdrowym, bez jakichkolwiek objawów choroby, w tym szczególnie bez: kaszlu, gorączki, kataru, bólu mięśni, duszności,
• nie przyjmiemy na spotkanie w Urzędzie osoby, która przebywa na co dzień z innymi osobami podlegającymi kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, bądź w dniach poprzedzających wizytę w Urzędzie miała kontakt z osobą zarażoną wirusem SARS-CoV-2 – w takim przypadku prosimy wyłącznie o kontakt telefoniczny.

Podstawy prawne:
• ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.),
• ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.),
• rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491, z późn. zm.),
• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 878, z późn. zm.).

                                                                                        

                                                                                        Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

                                                                                            mgr inż. Wojciech Rawski