Kontakt

Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego Miasta Tarnobrzeg

ulica Kościuszki 30
39-400 Tarnobrzeg

Czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:30 do 15:30

Telefon: 15 822 68 64

E-mail: pinbmt@pinbmt.pl
E-mail: pinbmt@interia.pl

Zadania PINB

1. Przyjmowanie dokumentów dotyczących rozpoczęcia procesu inwestycyjnego, które inwestor składa przed planowanym terminem rozpoczęcia robót, dołączając na piśmie:

  • oświadczenie kierownika budowy, stwierdzające o sporządzeniu planu bioz oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową, a także aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,
  • w przypadku ustanowienia inspektora nadzoru budowlanego – oświadczenie inspektora nadzoru, stwierdzające przyjęcie obowiązków pełnienia nadzoru inwestorskiego i zaświadczenie o wpisie na listę właściwej izby samorządu zawodowego,
  • informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

2. Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego, która obejmuje:

  • kontrolę zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanym i warunkami określonymi w decyzji pozwolenia na budowę,
  • sprawdzanie materiałów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
  • właściwe wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

3. Przeprowadzanie obowiązkowych kontroli obiektów budowlanych dla których ta kontrola jest obowiązkowa:

a) Kategoria V, IX-XVI

Kategoria V -obiekty sportu i rekreacji, jak: stadiony, amfiteatry, skocznie i wyciągi narciarskie, kolejki linowe, odkryte baseny, zjeżdżalnie

Kategoria IX -budynki kultury, nauki i oświaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placówki badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodów zoologicznych i botanicznych

Kategoria X- budynki kultu religijnego, jak: kościoły, kaplice, klasztory, cerkwie, zbory, synagogi, meczety oraz domy pogrzebowe, krematoria

Kategoria XI- budynki służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, jak: szpitale, sanatoria, hospicja, przychodnie, poradnie, stacje krwiodawstwa, lecznice weterynaryjne, żłobki, domy pomocy i opieki społecznej, domy dziecka, domy rencisty, schroniska dla bezdomnych oraz hotele robotnicze

Kategoria XII – budynki administracji publicznej, budynki Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta, ministerstw i urzędów centralnych, terenowej administracji rządowej i samorządowej, sądów i trybunałów, więzień i domów poprawczych, zakładów dla nieletnich, zakładów karnych, aresztów śledczych oraz obiekty budowlane Sił Zbrojnych

Kategoria XIII – pozostałe budynki mieszkalne

Kategoria XIV – budynki zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, jak: hotele, motele, pensjonaty, domy wypoczynkowe, schroniska turystyczne

Kategoria XV – budynki sportu i rekreacji, jak: hale sportowe i widowiskowe, kryte baseny

Kategoria XVI – budynki biurowe i konferencyjne

b) Kategoria XVII – budynki handlu, gastronomii i usług, jak: sklepy, centra handlowe, domy towarowe, hale targowe, restauracje, bary, kasyna, dyskoteki, warsztaty rzemieślnicze, stacje obsługi pojazdów, myjnie samochodowe, garaże powyżej dwóch stanowisk, budynki dworcowe

z wyjątkiem warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi pojazdów, myjni samochodowych i garaży do pięciu stanowisk włącznie,

c) Kategoria XVIII- budynki przemysłowe, jak: budynki produkcyjne, służące energetyce, montownie, wytwórnie, rzeźnie oraz obiekty magazynowe, jak: budynki składowe, chłodnie, hangary, wiaty, a także budynki kolejowe, jak: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe, myjnie taboru kolejowego

z wyjątkiem obiektów magazynowych: budynki składowe, chłodnie, hangary i wiaty, a także budynków kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego,

d) Kategoria XX- – stacje paliw

e) Kategoria XXII – place składowe, postojowe, składowiska odpadów, parkingi

z wyjątkiem placów składowych, postojowych i parkingów

f) Kategoria XXIV – obiekty gospodarki wodnej, jak: zbiorniki wodne i nadpoziomowe, stawy rybne z wyjątkiem stawów rybnych

g) Kategoria XXVII – budowle hydrotechniczne piętrzące, upustowe
i regulacyjne, jak: zapory, progi i stopnie wodne, jazy, bramy przeciwpowodziowe, śluzy wałowe, syfony, wały przeciwpowodziowe, kanały, śluzy żeglowne, opaski i ostrogi brzegowe, rowy melioracyjne

z wyjątkiem jazów, wałów przeciwpowodziowych, opasek i ostróg brzegowych oraz rowów melioracyjnych

h) Kategoria XXVIIIXXX

Kategoria XXVIII- budynki przemysłowe, jak: budynki produkcyjne, służące energetyce, montownie, wytwórnie, rzeźnie oraz obiekty magazynowe, jak: budynki składowe, chłodnie, hangary, waty, a także budynki kolejowe, jak: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice, myjnie taboru kolejowego

Kategoria XXIX – wolno stojące kominy i maszty oraz elektrownie wiatrowe

Kategoria XXX – obiekty służące do korzystania z zasobów wodnych, jak: ujęcia wód morskich i śródlądowych, budowle zrzutów wód i ścieków, pompownie, stacje strefowe, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków

 

 

Obszar podległy:

{googleMaps addr=”ul. Kościuszki 30, 39-400 Tarnobrzeg, Polska” zoom=11 width=770 height=380 kml=https://www.pinbmt.pl/pinbmt6.kml}
Skip to content