Kontakt

Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego Miasta Tarnobrzeg

ulica Kościuszki 30
39-400 Tarnobrzeg

Czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:30 do 15:30

Telefon: 15 822 68 64

E-mail:
biuro@mtarnobrzeg.pinb.gov.pl

KOMUNIKAT
Powiatowego Inspektor Nadzoru Budowlanego Miasta Tarnobrzeg
do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych o kontrolach obiektów poddanych działaniu sił natury

Przypominam, że właściciele lub zarządcy obiektów budowlanych powinni poddać użytkowane obiekty kontroli bezpiecznego użytkowania każdorazowo w przypadku wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego
lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia
lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska (zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 4
w zw. z art. 61 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane). Do czynników zewnętrznych należą
m. in. wyładowania atmosferyczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, pożary lub powodzie.

Kontrole mogą przeprowadzać jedynie osoby posiadające uprawnienia budowlane
w odpowiedniej specjalności. Jednakże w art. 62 ust. 4 i 5 ustawy Prawo budowlane zostały wskazane wyjątki w zakresie kontroli instalacji elektrycznych, piorunochronnych, gazowych, urządzeń chłodniczych – które w pewnych przypadkach mogą być kontrolowane również przez osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru
nad eksploatacją urządzeń, instalacji, sieci energetycznych i gazowych – oraz przewodów kominowych, które w pewnych przypadkach mogą być kontrolowane także przez osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim.

Osoba dokonująca kontroli sporządza z niej protokół. Jeśli podczas kontroli zostaną stwierdzone uszkodzenia lub istnieje konieczność uzupełnienia braków, o których mowa
w art. 70 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, protokół powinien zawierać informację,
że właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu (na których spoczywają obowiązki w zakresie napraw, określone w przepisach odrębnych lub umowach) są obowiązani usunąć stwierdzone uszkodzenia lub uzupełnić braki. Kopię protokołu osoba dokonująca kontroli ma obowiązek niezwłocznie przesłać do właściwego organu nadzoru budowlanego (art. 70 ust. 2 ustawy -Prawo budowlane).

Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu są obowiązani w czasie lub bezpośrednio
po przeprowadzonej kontroli usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki,
które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia
lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem albo zatrucie gazem (art. 70 ust. 1 ustawy). Natomiast właściwy organ nadzoru budowlanego, po otrzymaniu kopii protokołu, niezwłocznie przeprowadza kontrolę obiektu budowlanego
w celu sprawdzenia, czy wskazane w protokole uszkodzenia lub braki zostały usunięte.

Przypominam także, że niezastosowanie się do obowiązków wynikających z przepisów
art. 70 ust. 1 i 2 obłożone jest sankcją karną.

Skip to content