Kontakt

Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego Miasta Tarnobrzeg

ulica Kościuszki 30
39-400 Tarnobrzeg

Czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:30 do 15:30

Telefon: 15 822 68 64

E-mail:
biuro@mtarnobrzeg.pinb.gov.pl

Komunikat w sprawie odwieszenia biegu terminów od 02.06. br.

     

Informacja ws. biegu terminów

          Informuję, że na podstawie art. 46 pkt.20 ustawy z dnia 14.05.2020r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Co V-2 (Dz.U. 2020r. poz. 875) – uchylony został przepisy art. 15 zzs ustawy z dnia 2.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych                          z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 347,567, 568, 695). Oznacza to więc że zniesiona została regulacja na mocy której nie rozpoczynały się, a rozpoczęte ulegały zawieszeniu terminy procesowe oraz termin na milczące załatwienie sprawy – w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID.

          Na mocy art. 68 ust.6 w/w ustawy z ustawy z dnia 14.05.2020r. terminy w postępowaniach o których mowa w art. 15 zzs/w ustawy z dnia 2.03.2020r.  których bieg nie rozpoczął się na podstawie art. 15 zzs w/w ustawy z dnia 2.03.2020r. rozpoczynają bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie w/w ustawy z dnia 14.05.2020r. (ustawa weszła w życie z dniem 16.05.2020r.). Oznacza to więc, że termin zacznie biec od dnia 02.06.2020r.

Również od tego dnia zaczynają biec zawieszone na podstawie art. 15 zzs w/w ustawy  z dnia 2.03.2020r. terminy (art. 68 ust.7 w/w ustawy z  14.05.2020r.)    

Ustawy z dnia 14.05.2020r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Co V-2 (Dz.U. 2020r. poz. 875) nie uchyliła art. 31 zy1 ustawy w/w ustawy  z dnia 2.03.2020r. co oznacza, że nadal wnioski o pozwolenie na użytkowanie będą traktowane jak zawiadomienie o zakończeniu budowy o którym mowa w art. 54 ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane. 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Tarnobrzega

mgr inż. Wojciech Rawski

Skip to content