Kontakt

Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego Miasta Tarnobrzeg

ulica Kościuszki 30
39-400 Tarnobrzeg

Czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:30 do 15:30

Telefon: 15 822 68 64

E-mail:
biuro@mtarnobrzeg.pinb.gov.pl

Zarządzenie Nr 9/2021

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Miasta Tarnobrzeg

z dnia 9 grudnia 2021 roku

w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w 2021 r. dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 30

w zamian za dzień świąteczny

            Na podstawie art. 1 pkt 1 lit.l ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych
od pracy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1920); § 11 ust.1 pkt 10 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Tarnobrzeg oraz art. 130 § 2
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.)  zarządzam co następuje:

§1

Wyznaczam dodatkowy dzień wolny od pracy dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Tarnobrzeg, tj. dzień 24 grudnia 2021 roku
w zamian za święto przypadające w sobotę (obniżające wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym) tj. w zamian za dzień 25 grudnia 2021 roku (pierwszy dzień Bożego Narodzenia).

§2

Zarządzenie podlega podaniu do wiadomości pracownikom Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Tarnobrzeg oraz powiadomieniu interesantów poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Tarnobrzeg – Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz na drzwiach wejściowych do budynku Inspektoratu.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                                                                                                                                                           Powiatowy Inspektor Nadzoru

                                                                                                                                                                                                                                                            Budowlanego Miasta Tarnobrzeg

                                                                                                                                                                                                                                                                      Wojciech Rawski

                                                                      

Skip to content